Jouw regisseur voor zorgvragen

Begrippenlijst

Bewindvoerder
Een bewindvoerder behartigt de financiële en zakelijke belangen van iemand die op dit punt wilsonbekwaam is, bijvoorbeeld omdat hij/zij de ziekte van Alzheimer heeft. Een bewindvoerder wordt door de rechter aangesteld.

CAK
Het CAK is het centraal administratie kantoor. Het CAK berekent de eigen bijdrage voor de zorg.

CIZ
Om WLZ-zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel.

Curator
Een curator is iemand die niet alleen de zakelijke en financiële belangen van iemand behartigt (zie onder bewindvoerder), maar ook andere belangen, bijvoorbeeld van iemands woon- en leefsituatie en gezondheid (zie onder mentor). Een curator wordt door de rechter aangesteld.

Extramuraal
Betekent letterlijk ‘buiten de muren’. Vakjargon voor zorg die bij iemand thuis, dus niet in een verzorgings- of verpleeghuis, wordt geleverd. Zie ook intramuraal.

Geriatrie
De naam geriatrie komt van het Griekse woord ‘geron’, dat ‘oudere’ betekent, en van ‘iatros’, dat ‘arts’ betekent. Het specialisme is speciaal gericht op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Intramuraal
Betekent letterlijk ’binnen de muren’. Vakjargon voor wonen en zorg in een verzorgings- of verpleeghuis. Zie ook extramuraal.

Mantelzorg
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd.

Mentor
Een mentor behartigt de belangen van iemand die dat zelf niet meer goed kan. Een mentor behartigt bijvoorbeeld de belangen van iemands gezondheid en woon- of leefsituatie. Een mentor behartigt geen zakelijke of financiële belangen. Dat doet een bewindvoerder of curator. Net als een bewindvoerder of een curator wordt een mentor door de rechtbank aangesteld.

Palliatieve zorg
Palliatief betekent letterlijk ‘verzachtend’. Palliatieve zorg is erop gericht iemand die ongeneeslijk ziek is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven in de beperkte tijd die hem of haar nog gegeven is.

PGB
Een Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zorg kunt inkopen bij een zorgaanbieder of bij iemand in uw eigen netwerk. Zie ook Zorg-in-natura (ZIN).

Somatiek
Met somatiek of somatisch wordt bedoeld dat iemand een lichamelijke ziekte of handicap heeft.

WLZ
De Wet Langdurige zorg verzekert de hoge kosten van – vaak langdurige – behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging. De WLZ is een volksverzekering. Vrijwel iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch WLZ-verzekerd en betaalt hiervoor een WLZ-premie. Voor het gebruik van WLZ-zorg kan een eigen bijdrage gelden.

WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan de gemeente gevraagd worden om ondersteuning, zoals hulp bij het huishouden of een rolstoel. Gemeenten voeren de WMO uit.

ZIN
Zorg in natura betekent dat u zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen ontvangt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw zorgkantoor of uw gemeente. U betaalt zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor deze zorg of voorzieningen. Zie ook Persoonsgebonden budget (PGB).

Zorgkantoor
Nederland is verdeeld in ongeveer 30 zorgkantoorregio’s. De grootste ziektekostenverzekeraar in een bepaald gebied is belast met de uitvoering van de WLZ. De afdeling van de ziektekostenverzekeraar die dat doet, heet het zorgkantoor.

Zorgprofiel
Een indicatiebesluit van het CIZ heeft de vorm van een zorgzwaartepakket (zorgprofiel). Een indicatie geeft aan op welke zorg en op hoeveel zorg iemand recht heeft. Voor de sector verpleging en verzorging zijn er tien verschillende zorgzwaartepakketten, die oplopen in zorgzwaarte.